10632 تجدید مطلع در حوزه‌‌ی کتاب(9)؛ سیر مطالعاتی؛ آنچه که باید باشد قالب بروشور، یکی از قالب‌های موفق برای ارایه‌ی سیرهای مطالعاتی بوده است. هم‌چنین ارایه‌ی سیرها در قالب نشریه‌ی دیواری، توانسته بدنه‌ی مخاطب را به کتاب جذب کند. یک قالب مهم دیگر، استفاده از «کتاب موبایل» یا سامانه‌های پیامک است که بتوان به وسیله‌ی تلفن همراه، سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار داد. <div><span style="font-size: 12px"><strong>گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان/ محمد سرشار؛</strong> ابراز نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت کتاب در کشور در نخستین دیدار کتابداران و مسؤولان نهاد کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های عمومی کشور در 29 تیر ماه سال 1390، هشداری جدی بود که متأسفانه از سوی مسؤولان رسمی و متصدیان حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کتاب، مورد توجه قرار نگرفت. ایشان آن دیدار مهم را، بهانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای برای &laquo;تجدید مطلع&raquo; در حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کتاب خواندند و با بیان برخی آسیب<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و تهدیدهای مهم در این حوزه، پیشنهادهایی را نیز ارایه فرمودند. این سلسله مقالات می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کوشد با آسیب<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسی حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کتاب در جمهوری اسلامی ایران، براساس بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان، به ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی الگویی بومی برای پیشرفت در این حوزه، کمک کند.</span></div><div><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخش یکم تا سوم، شاخص<span dir="ltr">&zwnj;</span>های رسمی ملی و جهانی توسعه در حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کتاب مورد بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد شاخص جدید &laquo;سرانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی تولید کتاب&raquo;، گوشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای از دلیل نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت کتاب در کشور، به نمایش درآمد. سپس، مشکلات کاهش شمارگان کتاب مورد بررسی قرار گرفت.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخش چهارم مشکلات ناشی از افزایش تعداد عناوین کتاب، برشمرده شد و در بخش پنجم و ششم، موضوع مبانی نظری سنجش سرانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و براساس سنجش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های جهانی و داخلی نشان داده شد که سرانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مطالعه در کشور ما، در حد متوسط کشورهای توسعه <span dir="ltr">&zwnj;</span>یافته است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخش هفتم و هشتم، مسأله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی همه<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری تبلیغات کتاب و برخی روش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مهم ترویج کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خوانی بررسی شد. در این بخش، موضوع سیرهای مطالعاتی بیان می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">مقام معظم رهبری در دیدار خود با کتابداران و مسؤولان نهاد کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های عمومی کشور فرمودند: &laquo;یکى از چیزهایى که ما امروز خیلى احتیاج داریم، برنامه<span dir="ltr">&zwnj;</span>هاى مطالعاتى براى قشرهاى مختلف است. بارها اتفاق مى<span dir="ltr">&zwnj;</span>افتد که جوان<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها را، نوجوان<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها را به کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خوانى تشویق می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنیم؛ مراجعه می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند، می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گویند آقا چه بخوانیم؟ این سؤال یک جواب ندارد؛ احتمالاً جواب<span dir="ltr">&zwnj;</span>هاى متعددى دارد. مجموعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ى متصدیان امر کتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ى کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها - روى این مسأله باید کار جدى بکنند؛ در بخش<span dir="ltr">&zwnj;</span>هاى مختلف، براى قشرهاى مختلف، به شکل<span dir="ltr">&zwnj;</span>هاى مختلف، با تنوع متناسب، سیر مطالعاتى درست کنند؛ اول این کتاب، بعد این کتاب، بعد این کتاب. وقتى که جوان، نوجوان یا کسى که تا کنون با کتاب انس زیادى نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه افتاد، غالباً مسیر خودش را پیدا خواهد کرد.&raquo;<span dir="ltr">[1]</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;سیر مطالعاتی&raquo; یک عنوان خاص برای برنامه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مطالعاتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای است که در یک موضوع واحد، دارای آغاز، انجام و ترتیب است. همان گونه که از عنوان این مفهوم مشخص است، سیر مطالعاتی، مسیر خواندن را مشخص می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند و &nbsp;ممکن است براساس کتاب یا مقاله ارایه شود اما به طور معمول، سیر مطالعاتی براساس کتاب طراحی می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گردد. این سیر به مخاطب کمک می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند با صرف کم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین هزینه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی زمانی و مالی، بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین حجم دانش را بیاموزد. به بیان دیگر، تجربه و هزینه<span dir="ltr">&zwnj;</span> کرد یک سازمان یا یک گروه، به کمک او می<span dir="ltr">&zwnj;</span>آید تا بهترین مسیر مطالعه را انتخاب کند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>ویژگی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>های</b><b> یک سیر مطالعاتی خوب</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یک سیر مطالعاتی خوب، دارای ویژگی<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی است که توجه به آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، می<span dir="ltr">&zwnj;</span>تواند اثرگذاری سیر را بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>تر کند:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>1. تعیین مخاطب</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">قبل از هر چیز، باید مخاطب سیر مطالعاتی مشخص باشد. مخاطب ممکن است براساس گروه سنی (خردسال، کودک، نوجوان، جوان و ...)، دوره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی تحصیلی (دبستان، راهنمایی، دبیرستان، کاردانی، کارشناسی و ...)، جنسیت (مرد یا زن)، نژاد یا قومیت (فارس، ترک، لر، عرب، ترکمن، بلوچ، کرد و ...)، دین یا مذهب (مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، صائبی و ...)، صنف شغلی (خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>دار، کارگر، معلم، بقال، معمار و ...) و ... رده<span dir="ltr">&zwnj;</span>بندی گردد. بنابراین بدون تعیین مخاطب، تولید سیر مطالعاتی امری اثرگذار و کارا نخواهد بود.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>2. چارچوب موضوعی دقیق و نیازسنجی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b> شده</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">هر مخاطب، نیازها و خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی دارد. معمولاً افراد، گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خود را بر نیازها ترجیح می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهند. بدون پرداختن به دلیل این ترجیح، باید گفت پرداختن به خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مخاطب، خطر بزرگ دور شدن از تأمین نیازهای او را در پی دارد. چراکه معمولاً گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها معلول و نیازها علت واقعی هستند. بنابراین ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی باید مبتنی بر نیازسنجی مخاطب باشد. این نیازسنجی می<span dir="ltr">&zwnj;</span>تواند به طراحی یک هندسه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی فکری مطلوب برای مخاطب بینجامد. از سوی دیگر، تعیین چارچوب موضوعی دقیق برای سیر مطالعاتی سبب می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود که محدوده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مشخصی از نیاز مخاطب، پوشش داده شود. بدین ترتیب، امکان ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی چندین سیر مطالعاتی برای تکمیل نیازهای مخاطب، مهیا می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گردد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong>هر مخاطب، نیازها و خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی دارد. معمولاً افراد، گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خود را بر نیازها ترجیح می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهند. بدون پرداختن به دلیل این ترجیح، باید گفت پرداختن به خواست<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مخاطب، خطر بزرگ دور شدن از تأمین نیازهای او را در پی دارد. چراکه معمولاً گرایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها معلول و نیازها علت واقعی هستند. بنابراین ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی باید مبتنی بر نیازسنجی مخاطب باشد. </strong></span></span></div></div></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>3. هیأت علمی ممحض </b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تهیه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی، نیازمند اشراف بر آن حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی موضوعی است. بنابراین بدون وجود استاد یا هیأت علمی ممحض، نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>توان یک سیر مطالعاتی خوب را تولید کرد. یکی از شاخص<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اعتبار سیر مطالعاتی، اعتبار علمی ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span> کنندگان آن است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>4. شناسایی روشمند</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">حجم کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های منتشر شده در یک موضوع، بسیار زیاد است. مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین سؤال در برابر یک سیر مطالعاتی این است که آیا تمامی کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های موجود در موضوع سیر مطالعاتی، توسط هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفته<span dir="ltr">&zwnj;</span>اند یا نه؟ بنابراین مهم است که ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span> کنندگان یک سیر مطالعاتی، روش شناسایی کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، میزان گستره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مورد بررسی و عناوین دیده<span dir="ltr">&zwnj;</span> شده را به عنوان مقدمه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی توجیهی سیر مطالعاتی اعلام نمایند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>5. وجود ترتیب حداکثری و هم</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>پوشانی</b><b> حداقلی</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">همان گونه که در تعریف سیر مطالعاتی بیان شد، سیر مطالعاتی دارای آغاز، انجام و ترتیب است. بنابراین کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های معرفی<span dir="ltr">&zwnj;</span> شده در یک سیر، باید بتواند سرفصل<span dir="ltr">&zwnj;</span>های هر موضوع را به ترتیب منطقی، پوشش دهد و از سوی دیگر، میزان هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>پوشانی سرفصل<span dir="ltr">&zwnj;</span>های کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های معرفی<span dir="ltr">&zwnj;</span> شده، در حداقل ممکن باشد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>تفاوت سیر مطالعاتی و فهرست کتاب</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>های</b><b> خوب</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ویژگی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های بیان<span dir="ltr">&zwnj;</span> شده برای یک سیر مطالعاتی خوب، نمایشگر وجه تمایز آن با فهرست کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب نیز هست. در واقع فهرست کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب، مقدمه و ابتدایی برای ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی یک سیر مطالعاتی است. در روزگار ما، فهرست<span dir="ltr">&zwnj;</span>های کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب زیادی تولید شده و تولید می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود. به عنوان نمونه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش، هر سال فهرست<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی از کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب را برای دانش<span dir="ltr">&zwnj;</span>آموزان و کودکان و نوجوانان ارایه می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">گروه ادبیات اندیشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی اسلامی نیز دو فهرست مهم را از رمان<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب ارایه کرده است. فهرست اول شامل 117 رمان خواندنی برای جوانان می<span dir="ltr">&zwnj;</span>باشد و در فهرست دوم، 283 رمان خوب برای نوجوانان فهرست شده است. &laquo;محمدرضا سرشار&raquo; (رضا رهگذر) نیز در کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های &laquo;الفبای قصه<span dir="ltr">&zwnj;</span>نویسی&raquo; خود، فهرستی از کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مناسب را برای نوجوانان ارایه کرده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">فرهنگسرای دانشجو (شفق) نیز در سال<span dir="ltr">&zwnj;</span>های 1385 تا 1388، فهرست<span dir="ltr">&zwnj;</span>های متعددی از کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مناسب را به شکل موضوعی و در قالب نشریات دیواری و بروشوری، برای دانشجویان منتشر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کرد که افزون بر نقاط هدف خود و مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>فروشی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خیابان انقلاب اسلامی شهر تهران نیز توزیع می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">برخی نویسندگان، محققان و استادان نیز در حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های تخصصی خود، فهرستی از کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مناسب را ارایه کرده<span dir="ltr">&zwnj;</span>اند که به دلیل تعدد، نام <span dir="ltr">&zwnj;</span>بردن از آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، از حوصله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی این مقاله خارج است. هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>اکنون نهاد کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های عمومی کشور نیز در پایگاه اینترنتی &laquo;بوکی&raquo; (<span dir="ltr">Booki.ir</span>) به معرفی کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خوب در تعداد بسیار زیاد و با سود جستن از امکانات شبکه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی، پرداخته است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اما در حوزه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی، کارهای اندکی صورت گرفته است. مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین کار صورت<span dir="ltr">&zwnj;</span> گرفته در این حوزه، مجموعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی چهار جلدی &laquo;سیر مطالعات اسلامی&raquo; (سما) است که کانون اندیشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی جوان آن را ارایه کرده است. این مجموعه برای چهار سطح نوجوانان، جوانان، دانشجویان و نخبگان جوان طراحی شده و به موضوعات مختلف مورد نیاز مخاطبان هر کتاب می<span dir="ltr">&zwnj;</span>پردازد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">دانشگاه امام صادق(علیه<span dir="ltr">&zwnj;</span>السلام) نیز براساس تجربه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کشوری آموزش اندیشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی علامه &laquo;شهید مرتضی مطهری(ره)&raquo;، سیر مطالعاتی آثار این شهید بزرگوار را ارایه کرده است که مبنای تدریس دوره<span dir="ltr">&zwnj;</span>های آموزشی ـ مطالعاتی کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ایشان می<span dir="ltr">&zwnj;</span>باشد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>قالب</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>های</b><b> ارایه</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>ی</b><b> سیرهای مطالعاتی</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سیر مطالعاتی را به چه شیوه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای باید به دست مخاطب رساند؟ این سؤالی اساسی برای تولید کنندگان سیرهای مطالعاتی است. تجربه نشان می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهد، بدنه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مخاطب برای تهیه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی کتاب، به خرید کتاب علاقه و رغبتی نشان نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهد. به بیان دیگر، ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیر مطالعاتی کتاب در قالب یک کتاب، موجب جذب مخاطب نخواهد شد. قالب کتاب، بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>تر برای مدیران فرهنگی، کتابداران و گروه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های بسیار محدودی از مخاطب، کاربرد دارد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">قالب بروشور، یکی از قالب<span dir="ltr">&zwnj;</span>های موفق برای ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیرهای مطالعاتی بوده است. هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>چنین ارایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیرها در قالب نشریه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی دیواری، توانسته بدنه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مخاطب را به کتاب جذب کند. یک قالب مهم دیگر، استفاده از &laquo;کتاب موبایل&raquo; یا سامانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پیامک است که بتوان به وسیله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی تلفن همراه، سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار داد. قالب دیگر، استفاده از پایگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اینترنتی است که هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>اکنون کانون اندیشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی جوان در پایگاه &laquo;سیر نما&raquo; (<span dir="ltr">SeirNama.ir</span>) در حال آزمودن این قالب است. به هر حال سیرهای مطالعاتی، راه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های میانبری برای دانش<span dir="ltr">&zwnj;</span>افزایی گروه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مختلف مردم هستند که متأسفانه، هنوز در ابعاد شایسته و بایسته، نهضت تولید آن به راه نیفتاده است.(*)</span></div><div><p style="text-align: left"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: 12px">ادامه دارد...<br clear="all" />&nbsp;</span></p><div id="edn1"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><strong><span dir="ltr">پی نوشت&rlm;<span dir="rtl">:</span></span></strong></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">[1]</span> بیانات در دیدار مسؤولان کتاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>خانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و کتابداران، 29/4/1390. قابل بازیابی در:&nbsp;</span></div><div dir="ltr" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="ltr" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16739</span></div></div></div><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></p><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma">* محمد سرشار؛&nbsp;</span><span lang="FA">دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="FA">ریزی فرهنگی، مسؤول دفتر مطالعات و برنامه</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="FA">ریزی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و مسؤول پیشین کارگروه کتاب و نشر مشاوران جوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی/انتهای متن|</span></span></strong></div>