10756 کتاب «راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب» منتشر شد کتاب «راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب»، به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب&zwnj;های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 78 صفحه و در 3 فصل از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;الگوی راهبردی کنشگری معرفتی (تئوریک) نسل سوم انقلاب&raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;الگوی راهبردی کنشگری اجتماعی (پراتیک) نسل سوم انقلاب&raquo; و</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;نتیجه گیری&raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">عناوین فصول 3 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; جامعة کنونی ما مرکّب از چهار نسل است :</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نسل اول که در دهة پنجاه شمسی، با تکیه بر مبارزات و مجاهدت سیاسی خویش، انقلاب اسلامی را رقم زدند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نسل دوم انقلاب که در دورة پس از انقلاب و دهة شصت، نقش اصلی را در دفاع مقدس ایفا کردند و یک واقعة استثنایی را در تاریخ و فرهنگ خود پدید آوردند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نسل سوم که درک مستقیم و بی واسطه ای از هیچ یک از دو رویداد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ندارند و فرزندان نسل دوم انقلاب به شمار می آیند، اما یک دهه است که در عرصه ها و ساحتهای گوناگون جامعه، حضور فاعلیّت گونه یافته اند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نسل چهارم نیز فرزندان نسل سوم اند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سخن نگارنده در این کتاب، دربارة &laquo;نسل سوم انقلاب اسلامی&raquo; است. نسلی که در پی کنشگری فرهنگی یا سیاسی است اما &laquo;راهبرد&raquo;روشن و مدوّن و حکیمانه ای طراحی نکرده است. راهبرد -که عبارت است از یک برنامة کلان و بلندمدت که غایات و چگونگی کنشگری ما را معیّن می سازد- نقطه ای است که نسل سوم تا حدّ زیادی از پرداختن دقیق و موشکافانه به آن غفلت ورزیده و به همین سبب، با کاستی ها و ضعف هایی دست به گریبان شده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخش اول این مقاله، الگوی راهبردی کنشگری معرفتی (تئوریک) نسل سوم انقلاب بیان شده که تجویز می کند نسل سوم انقلاب باید به صورت جدّی و عمیق، به عرصة نظر و نظریه پردازی پا نهاده و بنیان های فکری و اعتقادی خود را کاماً مستحکم و مستدل سازند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخش دو نیز، از الگوی راهبردی کنشگری اجتماعی (پراتیک) نسل سوم انقلاب سخن به میان آمده و گفته شده که نسل سوم باید به عرصة عمومی وارد شود و بر اساس تئوریهای ساخته و پرداخته شده، کنشگری نماید.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پیش از ورود به بحث اصلی، بیان چند نکتة بنیادی، ضروری به نظر می رسد:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکم. آیا می توان کاری کرد؟ </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نگارنده از فرضیة امکان کنشگری تأثیرگذار دفاع میکند و بر صحّت و اعتبار آن پا می فشارد؛ چراکه معتقد است تجربه های تاریخی پیشین -از قبیل وقوع انقلاب اسلامی و کامیابی در دفاع مقدس- به خوبی نشان داد که یک اقلیّت مؤمن و فداکار و انگیزه مند می توانند جهت حرکت کلّی یک جامعه را دستخوش چرخش های بنیادی کنند و تقدیر تاریخی را رقم بزنند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">دوم. آیا باید کاری کرد؟ (ضرورت کنشگری) پرسش بعدی این است که فرض وجود امکان کنشگری، چه ضرورتی برای کنشگری وجود دارد؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در اینجا، بحث بر سر بایستگی کنشگری است و نه معناداری آن. ما بر مبنای ایدئولوژی اسلامی بر این باوریم که هر فرد مسلمان در جامعة اسلامی، مکلّف و موظّف به اقامة فریضة امر به معروف و نهی از منکر است؛ فریضه ای که در قرآن کریم و در آیات متعدّدی بدان اشاره شده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سوم. چه کاری باید کرد؟ (چگونگی کنشگری)</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این پرسش، پرسش اصلی کتاب حاضر است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در این مرحله باید دربارة چگونگی کنشگری سخن گفت و آن را روشن و شفاف ساخت. پاسخ گفتن به این پرسش به گونه ای که مولّد نوعی طراحی استراتژیک برای کنشگری نسل سوم انقلاب باشد، چندان کار ساده ای نیست؛ در مجموع، به نظر میرسد مطالعه ای سه سطحی باید انجام بگیرد:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">شناخت &laquo;وضعیّت موجود&raquo;، شناخت &laquo;وضعیت مطلوب&raquo; و نیز شناخت &laquo;ساز و کار گذار&raquo;.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از میان این سه سطح، سطح سوم را باید مطابق با قلمرو موضوعی این مقاله دانست، نه دو سطح دیگر را. به عبارت دیگر، نگارنده در این کتاب در جستجوی اکتشاف و تحلیل آن دسته از تکالیف و مسئولیت هایی</span></div><p><span style="font-size: 12px"><span dir="rtl">است که نسل سوم انقلاب می بایست بدانها اهتمام داشته باشند تا فرد و جامعه به واسطة تحقق آنها، به وضعیت مطلوب نزدیکتر شوند.</span><span dir="rtl">&raquo;</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><p>&nbsp;</p></p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734338/"><img alt="راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(8).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734338/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div>