11135 جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر کتاب «تبلور جمهوریت و اسلامیت» منتشر شد کتاب «جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر» با موضوع جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه نظام اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 110 صفحه و در 2 فصل و 8 گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;ابعاد نظری جمهوری اسلامی در اندیشه امامین انقلاب&zwnj;اسلامی&raquo; و &laquo;ابعاد نظری جمهوری اسلامی در آرای اندیشمندان اسلامی&raquo; عناوین فصل های 2 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: &laquo;شرایط جدید، انسانِ معطوف به انقلاب&zwnj;اسلامی را در برابر پرسش&zwnj;هایی از جنس &laquo;چه باید کرد؟&raquo; قرار داده است. اگر این پرسشگری و پویش، به بازگشت به خود، بازشناسی و بازیابی و در نهایت بازسازی حرکت اجتماعی انسانِ انقلاب منتهی شود، فرصتی بی&zwnj;نظیر برای پیشبرد تاریخ انقلاب&zwnj;اسلامی خواهد بود.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سخن از &laquo;چه باید کرد؟&raquo; که در این دوره تا حدودی باب شده، پروژۀ انقلابی&zwnj;گری را در برابر این پرسش ضمنی قرار می&zwnj;دهد که برای کنش در دوران جدید چه ظرفیت&zwnj;هایی را در اختیار دارد؟ پرسش از &laquo;چه باید کرد؟&raquo; در زمانۀ عسرت، انسان را به بازشناسی ظرفیت&zwnj;ها می&zwnj;رساند. در این شرایط است که به یک&zwnj;باره چشم باز کرده و می&zwnj;بینیم چه ظرفیت&zwnj;های عظیمی برای آرمان&zwnj;خواهی و انقلابی&zwnj;گری در اختیار داریم و مانند ماهی در آن فرصت&zwnj;ها شناوریم. اما نه تنها قدرشان را نمی&zwnj;دانسته&zwnj;ایم، بلکه به کل از وجودشان نیز غافل بوده&zwnj;ایم. این کتاب در پی یا به عبارت بهتر، امیدوار است فصلی از تأمل پیرامون یکی از مهم&zwnj;ترینِ این ظرفیت&zwnj;ها را بگشاید: &laquo;جمهوری اسلامی&raquo;</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکی از فرصت&zwnj;های انقلابی&zwnj;گری، که خصوصاً در این زمان بیش از پیش نیازمند پرداختن است، اصل &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; است. بی&zwnj;شک طرح &laquo;جمهوری اسلامی&raquo; به عنوان یک ظرفیت برای آرمان&zwnj;خواهی نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب&zwnj;اسلامی، کمی غریب می&zwnj;نماید.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در اینجا مراد از جمهوری اسلامی فراتر از نظام رسمی حاکمیتی است. مراد بُعد نرم&zwnj;افزارانه و ایدۀ جمهوری اسلامی به مثابۀ یک امر و طرح اجتماعی است، نه صرفاً بُعد سخت&zwnj;افزارنۀ آن. واقعیت این است که تحت شرایط تاریخی-اجتماعی دهۀ اول انقلاب، ما با دولتی و سیاسی شدن همه چیز مواجه بودیم. همۀ دستاوردهای انقلاب و به طبع جمهوری اسلامی را صرفاً یک امر دولتی و سیاسی قلمداد می&zwnj;کردیم. سال&zwnj;ها و قرن&zwnj;ها بود به مثابۀ جامعۀ ایرانی اسلامی، دولت نداشتیم، دولت&zwnj;هایمان طاغوت بود و این اواخر شعبه&zwnj;ای از نظام&zwnj;های استعمارگر جهانی. دولت که نداشتیم، جامعه هم نداشتیم. بعد که دولت&zwnj;دار شدیم، در یک وضع خلاف&zwnj;آمد عادت قرار گرفتیم. فکر کردیم جامعه همان دولت است و عمل و نظر اجتماعی را همان عمل و نظر دولتی دانستیم و فکر می&zwnj;کردیم همه چیز &laquo;دولت&raquo; است. برای ما به نوعی جامعه و دولت مساوی بودند.&raquo;</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734505/"><img alt="تبلور جمهوریت و اسلامیت" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Sale_Pic(24).jpg" /></a></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734505/"><img alt="دریافت کتاب" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/02(1).png" width="250" height="79" /></a></span></div></div></div></div></span></div>