3311 عقود اسلامی چیست؟ عقود اسلامی و اجراشدن آن‌ها در اقتصاد نیازمند آشنایی مردم با این عقود و تفاوت‌های آن‌ها با اقتصاد غربی است. <div dir="rtl"><b>گروه اقتصادی برهان؛</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>مضاربه؛</b></div><div dir="rtl"><br />مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن، تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیرد.</div><div dir="rtl"><br />مضاربه قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین (مالک) عهده&zwnj;دار تامین سرمایه&zwnj;ی (نقدی) می&zwnj;شود. با قید این&zwnj;که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>جعاله؛</b></div><div dir="rtl"><br />جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می&zwnj;دهد &laquo;عامل&raquo; یا &laquo;پیمانکار&raquo; نامیده می شود. این عقد در بخش&zwnj;های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد.</div><div dir="rtl"><br />نحو&zwnj;یه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می&zwnj;کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می&zwnj;کند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><a href="http://hamshahrionline.ir/news-29191.aspx"><span>مفاهیم: عقود اسلامی چیست؟</span></a>/انتهای متن/</div>