9576 پنجمین شماره‌ی «برهان اندیشه» به روی پیشخوان مطبوعات رفت؛ انقلابی‌گری نیاز امروز پنجمین شماره‌ی ماهنامه‌ی «برهان اندیشه» با موضوع «انقلابی گری» منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت. <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اندیشکده برهان&nbsp;؛ </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ماهنامه&zwnj;ی &laquo;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">برهان اندیشه</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&raquo; در حوزه&zwnj;ی اندیشه و گفتمان انقلاب &zwnj;اسلامی فعالیت می&zwnj;کند و حاصل فعالیت گروهی از پژوهشگران و اندیشه&zwnj;ورزان&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: #ff6600; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اندیشکده&zwnj;ی برهان</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;است که پنجمین شماره&zwnj;&zwnj;ی آن به موضوع &laquo;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: #ff6600; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">انقلابی&zwnj;گری</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&raquo; اختصاص&zwnj; یافته است.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&laquo;دیالکتیک انقلابی&zwnj;گری و پیشرفت&raquo;، &laquo;سپهر اقتصادی بر سپهر نظام اسلامی&raquo;، &laquo;تغییر تاریخ با تفسیر تاریخ&raquo; و &laquo;برجام بی فرجام&raquo; عنوان&zwnj;های پرونده&zwnj;های این شماره از این ماهنامه هستند که در حوزه&zwnj;های سیاست، بین&zwnj;الملل، اقتصاد و تاریخ، تهیه و تنظیم شده&zwnj;اند.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">پنجمین شماره&zwnj;ی &laquo;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">برهان اندیشه</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&raquo; با نوشتارها و گفتارهایی از&nbsp;<b>علیرضا پیروزمند، دکتر عبدالله صوفی، جعفر قناد باشی، دکتر عباس سلیمی&zwnj;نمین، دکتر سید پرویز جلیلی کامجو، دکتر محمد حسین کریم و...&nbsp;</b>به زیور طبع آراسته شده است.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">جهت تهیه&zwnj;ی این نشریه و ثبت اشتراک پستی، با شماره تلفن&nbsp;<b>26153291-021&nbsp;</b>در وقت اداری تماس حاصل فرمایید</span><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">و یا به آیدی تلگرام&nbsp;</span><span dir="ltr" lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><strong><span dir="ltr" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">@Borhan_Call</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">پیام</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بدهید.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white">&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9576"><img width="550" height="775" alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/425706193_192853_11354265834802924048.jpg" /></a></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 3pt 0in; background: white"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 3pt 0in; background: white"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 3pt 0in; background: white">&nbsp;</p>