مناظره‌ی مکتوب مظاهری سیف و یکی از تئوری پردازان عرفان حلقه
در پاسخ ارایه شده از سوی تئوریسین عرفان حلقه به منتقد آن،به جای این‌که به مطالب مستند ارایه شده پاسخ داده شود، نویسنده را استعاره‌ی فرعون خطاب کرده و به هتاکی و اهانت، قلم می‌فرساید. در این پاسخ شاهد هستیم که نویسنده از آیات قرآن به صورت ترجمه‌ای استفاده می‌کند و به تحریف معنوی آن‌ها می‌پردازد.