جهادگرایانی که متعارض با فقه اهل سنت رفتار می‌کنند
یکی از موضوعات محوری جریانات تکفیری که نقطه‌ی ثقل اندیشه‌ی سیاسی و استراتژی نظامی گروه‌هایی چون داعش است، مفهوم جهاد است. جهادگرایی این گروه‌ها به‌عنوان یک رویکرد تهاجمی، خشونت‌بار و صرفاً به معنای قتال، به‌گونه‌ای تحول یافته که با فقه اهل سنت تعارضاتی پیدا کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود وجوه تمایز اندیشه‌ی اهل سنت و نیز گروه‌های جهادی-تکفیری درباره‌ی جهاد به‌شکلی خلاصه مورد بررسی قرار گیرد.

جهاد از منظر فقه شیعه
در اسلام اصل اولی بر دعوت مسالمت‌‌‌‌آمیز، چشم‌‌‌‌ نپوشیدن از صلح، انعقاد پیمان‌‌‌‌های طرفینی و هدایت دشمنان است و در موارد ضروری، دفاع از جان مردم، اعم از اینکه مسلمان باشند یا غیرمسلمانِ تحت حمایت اسلام و در عصر حاضر، مطابق آرای عموم فقها، وجهی برای آغازیدن جنگ با دیگران نیست

می‌توانیم به نظریه‌پردازی بومی روابط بین‌الملل امیدوار باشیم؟
با توجه به ریخت‌شناسی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران، می‌توانیم امیدوار باشیم، همان‌طور که غرب برای تأمین نیازهایش نظریه‌پردازی کرد، نظریه‌ی بومی روابط بین‌الملل در ایران متناسب با نیازها و بسترها تولید شود. این همان چیزی است که رابرت کاکس می‌گوید: «نظریه برای کسی و برای هدفی تولید شده است.»

چرا نظریه‌ی غیرغربی روابط بین‌الملل نداریم؟
با در نظر داشتن مفهوم و کارکرد نظریه به‌عنوان ابزاری برای توصیف و تبیین رفتارهای بازیگران بین‌المللی، می‌توان گفت چون کشورهای غربی و اروپایی، قدرت اصلی را در صحنه‌ی سیاست بین‌المللی در اختیار داشته‌اند، نظریه‌های این رشته نیز ضرورتاً قالبی غرب‌محور گرفته‌اند.

دلایل مسلط شدن نظریه‌های غربی چیست؟
چیرگی و سلطه‌ی نظریات غربی در دوران کنونی، ارتباطی به تناسب و درستی این نظریات ندارد، بلکه این سلطه‌ی سیاسی و قدرت مادی غرب است که باعث گسترش جهانی این نظریات شده است

مزایای دانش اسلامی روابط بین‌الملل نسبت به مدل‌های بدیل چیست؟
عهدنامه وستفالیا، یک بخش مهم از زندگیِ بشری را نادیده گرفت و آن زیست معنوی بشر بود. انقلاب اسلامی یک پهنه وسیعی از زندگی بشری را مجدداً به عرصه سیاست و روابط بین‌الملل وارد کرد و آن نگاه دین گرایانه بود.

مبانی فرانظری نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل
در این مقاله تلاش می‌شود تا اصول و مبانی فرانظری یک نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، استخراج و تبیین شود و زمینه و بستر لازم برای پردازش و ارائه‌ی یک نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، بر اساس آموزه‌ها، متون و معارف اسلامی فراهم گردد.

چرا مذهب از روابط بین‌الملل طرد شده است؟
در مورد به انزوا رفتن دین، چه در حوزه‌ی نظری و چه در حوزه‌ی عمل روابط بین‌الملل، مسئله این نیست که دین کارکرد خود را از دست داده است، بلکه این بازیگران تأثیرگذار هستند که تمایل به حاشیه رفتن آن دارند

مبانی دانش دینی روابط بین‌الملل
مسئله‌ی هژمونی رشته‌‌ی روابط بین‌الملل، به خصوص در جریان اصلی این رشته و تأکید بر اصول معرفت-شناختی و هستی‌شناختی، که بسترهای شکل‌گیری آن غرب و اندیشه‌ی غربی بوده است، مورد انتقادات عمیق قرار گرفته و بر تقابل آن با مبانی فرانظری دانش اسلامی روابط بین‌الملل تأکید شده است.

نماینده‌ی مدرنیته در روابط بین‌الملل کدام جریان است؟
در هر جریان نظری، مبانی فکری وجود دارد که اندیشیدن را راهنمایی می‌کند. جریان اصلی روابط بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنی نیست. مبانی فکری این جریان، به عنوان نماینده مدرنیته در روابط بین الملل، جدایی سوژه از ابژه، عین از ذهن، یک‌دستی علوم طبیعی و اجتماعی و... هستند. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از نگاه درون‌گفتمانی مبانی فکری این جریان ر ا مورد نقد قرار دهیم.