مبارزه در تبعید
رژیم پهلوی فکر می‌کرد اگر امام خمینی (رحمت الله علیه) را به نجف تبعید کند، ایشان دچار انزوا خواهند شد و به دلیل قطع ارتباط با ایران، از اذهان مردم فراموش می‌شوند. با این اوصاف، امام چگونه توانستند در شرایط تبعید بسترهای سقوط رژیم پهلوی را فراهم آورند؟

توطئه یا توهم توطئه؟
نظریه‌ی تئوری توطئه درباره سقوط رژیم پهلوی در قالب دو معنا ظهور می‌یابد. اول، احساس خطر کشورهای استعماری از توسعه‌ی رژیم پهلوی باعث اقدام آنان در جهت سقوط شاه شد. دوم، اقدامات کشورهای استعماری در جهت سقوط رژیم پهلوی، برای جلوگیری از شکل‌گیری یک نظام کمونیستی و یا نظامی خارج از چارچوب انتظارات امپریالیسم صورت گرفت.