شگردی برای تصرف قلب‏ها و ذهن‏ها
دیپلماسی عمومی درخدمت شورانیدن ملت‏ها
از نبرد خاکی تا جنگ فرهنگ‌ها!
نخبگان رنگی!
سخن‌گویان جهانی امریکا