مهمترین بعد نامه ی رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکا چیست؟

نشان دادن رجحان تفکر و منطق در اسلام ناب محمدی (ص) %49.44
تکیه بر مخاطب قرار دادن ملت ها و جوانان به جای دولت ها %25.59
اهمیت نویسنده ی پیام در جایگاه یک مصلح اجتماعی و نه یک زعیم سیاسی %6.58
ماهیت پرسشگرانه ی پیام %18.39
تاکنون 805 نفر در نظر سنجی شرکت کرده اند
آرشو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی